کسب مقام دوم دررشته نقاشی همگانی در سطح منطقه

دبستان پسرانه دوره اول الغدیر در رشته نقاشی همگانی موفق به کسب مقام دوم در سطح منطقه شد.

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه