کسب مقام نخست سرود همگانی در سطح منطقه

دبستان پسرانه دوره اول الغدیر در رشته سرود همگانی موفق به کسب مقام نخست در سطح منطقه شد.

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه