کسب مقام نخست در طرح جابربن حیان در سطح منطقه

دانش آموزان ذیل در طرح جابربن حیان در سطح نخست توانستند مقام اول را کسب کنند.

ایلیا کریمی ( پایه دوم )
سام سرافراز ( پایه دوم )
بهنام مهرخاوران 
( پایه دوم )
رادین نوری 
( پایه دوم )

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه