بهترین بازیکن زیر8 سال شطرنج استان هرمزگان

کسب  عنوان بهترین بازیکن زیر8 سال شطرنج استان هرمزگان دانش آموز " آرتین خداجو" .

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه