رشته سرود همگانی ( رتبه اول )

 

 

محمد صدوق – مهدی مومنی – پارسا اسماعیلی – سپهراد عاشوری – ارس مشیری – (پایه دوم)

 

محسن توسل – سید محسن حسینی – سیدمهدی موسوی – فراز فانی – محمدسام بلداجی پور – محمدمهبد فرامرزی – امیرحسین مردانی -  ( پایه سوم )

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه