رشته مدادرنگی :

 

سپهراد عاشوری ( پایه دوم ) رتبه اول 

 

 آرمان موسی کاظمی ( پایه دوم ) رتبه دوم

 

 مهمدی مومنی ( پایه دوم ) رتبه سوم

دانیال پورنقی ( پایه دوم ) رتبه سوم

 فراز فانی ( پایه سوم ) رتبه ی سوم

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه