ارتباط با مدرسه

ارتباط با مدرسه:

آدرس: شهرک مسکونی صدف، فاز 4، پشت مرکز خرید صدف

تلفـــن: 07644441140 - 07644441639

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه