امکانات مدرسه

- واحد مشاوره

- کارگاه هنر

- واحد آزمایشگاه

- سایت کامپیوتر

- زمین چمن

- سالن اجتماعات

- باغ پرندگان

- انتشارات

- معاونت آموزشی

- معاونت اجرایی

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه