پرسنل

 محمدحسین احمدی

 مدیر

پگاه حبیبی

 معاون اجرایی

سمانه زمانی

  نظامت

علیرضا حاجی

  معاون آموزشی

 حمیدرضا دانش

   معاون پرورشی

 فاطمه لریجانی

  مربی ورزش و بهداشت 

 هانیه فیاضی

  مسئول سایت و کانال  

محمدرنجبر

 بابای مدرسه  

غلامرضا اربابی

 سرایدار  

 فاطمه خوراهه 

 سرایدار  

محدثه محمدزاده

  مسئول انتشارات  

 

 

 


   

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه