پرسنل

 محمدحسین احمدی

 مدیر

پگاه حبیبی

 معاون اجرایی

فاطمه صفاری

 معاون اجرایی

علیرضا حاجی

  معاون آموزشی

 حمیدرضا دانش

   معاون پرورشی

سمیه منصوری

  مشاور

 فاطمه لریجانی

  مربی بهداشت   

 مهرنوش معتمدنیا

 مدرس هنر

هانیه فیاضی

 مسئول سایت و کانال

محمدرنجبر

 بابای مدرسه

غلامرضا اربابی

 سرایدار

 فاطمه خوراهه 

 سرایدار

محدثه محمدزاده

  مسئول انتشارات

 

 
   

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه