پرسنل

 محمدحسین احمدی

 مدیر

پگاه حبیبی

 معاون اجرایی

سمانه زمانی

  نظامت

علیرضا حاجی

  معاون آموزشی

 حمیدرضا دانش

   معاون پرورشی

 فاطمه لریجانی

  مربی ورزش و بهداشت 

 مهرنوش معتمدنیا

 مدرس هنر

هانیه فیاضی

 مسئول سایت و کانال

محمدرنجبر

 بابای مدرسه

غلامرضا اربابی

 سرایدار

 فاطمه خوراهه 

 سرایدار

محدثه محمدزاده

  مسئول انتشارات

 


   

جزوات و تکالیف

مطالب کمک درسی

مقالات علمی،پژوهشی

افتخارات مدرسه